Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի վերաբերյալ 01.01.2017թ-01.07.2017թ.