ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ N2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 01.01.2018-01.01.2019ԹԹ.

ամսեկան hashv 2018թ