ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ N2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 01.01.2017թ.-01.01.2018թ.

Ստեփ.2հիմնական դպրոց 2017թհաշվ